Gebiedsbeschrijving
De huidige gemeente De Marne ligt in het noordwesten van de provincie Groningen en is per 1 januari 1990 ontstaan uit de voormalige gemeenten Leens, Eenrum, Ulrum en Kloosterburen. De gemeente heeft een oppervlakte van 24.000 ha, bestaat uit 21 kernen en het aantal inwoners bedraagt ruim 11.000. Het gebied wordt o.a. begrensd door de Waddenzee, het Lauwersmeergebied en het Reitdiep.


Groot Maarslag

Cultuurhistorie
In dit zeekleigebied hebben de rivier de (oer) Hunze en de Noordzee de basis gelegd voor het zeer gevarieerde wierden-en dijkenlandschap, dat in de loop van de Middeleeuwen zijn definitieve vorm kreeg (Westerink, 2003). (Zie hiervoor ook:)
Het gebied is 2500 jaar continu bewoond geweest en wordt beschouwd als het oudste cultuurlandschap van Nederland en zelfs als één van de oudste van West-Europa.

Het bijzondere is dat de ontstaansgeschiedenis tot op de dag van vandaag nog valt te lezen in het landschap zoals de ligging van dorpen op wierden, kwelderwallen, onregelmatige blokverkaveling, kronkelende wegen, oude sluizen en waterlopen (maren). In het Marnegebied vindt men talrijke goed bewaard gebleven karakteristieke Groninger kerkjes uit de 12* en 13* eeuw.

Natuurgebieden
Het natuurgebied Lauwersmeer heeft de status van Nationaal Park en valt onder de Natuurbeschermingswet en de Europese Vogelrichtlijn. In het Natuurbeleidsplan uit 1989 is het Lauwersmeergebied door het rijk aangewezen als kerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur, terwijl het Reitdiepgebied is aangemerkt als een te ontwikkelen ecologische verbindingszone. De kwelders aan de waddenkust vormen een belangrijk broed- en leefgebied van vogels.


Natuurgebied