Aantasting van het landschap
Van oudsher is het Marnegebied een groen en open gebied waar landbouw en landschap onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en waar duisternis en stilte nog van betekenis zijn. Nieuwbouw, wegenaanleg, ruilverkaveling, grootschalige en intensieve landbouw hebben echter nadelige gevolgen gehad voor de ecologische, cultuurhistorische en archeologische waarden.
Het gevolg hiervan is ondermeer:


Agrarische bijgebouwen

De Stichting Marnelandschap heeft vanaf oktober 1997 landschapsbeleid van de provincie, gemeente en waterschap bijgehouden. De stichting heeft diverse zienswijzen en bezwaren ingediend op momenten dat overheidsplannen negatieve gevolgen dreigden te hebben voor het karakter van het landschap.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:


Meest recente activiteit
1- Een reactie en een zienswijze geforumuleerd op bestemmingsplan buitengebieden van de gemeente de Marne.
2- De stichting heeft een beroepsprocedure aangespannen tegen de beplanting aan de westzijde van de wierde van Leens. De beplanting zal volgens een recente gerechtelijke uitspraak grotendeels moeten worden geruimd.

Lezingen/informatieavonden
De stichting organiseert jaarlijks enkele lezing/informatieavonden. De informatie blijft beschikbaar in ons lezingenarchief.